BIỆN PHÁP KIỂM TRA HỆ THỐNG CẦU TRỤC TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

Các biện pháp kiểm tra hệ thống cơ bản sau: Không sử dụng palăng khi nó hoạt động không bình thường (rung, lắc, ồn)