BIỆN PHÁP KIỂM TRA HỆ THỐNG CẦU TRỤC TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

BIỆN PHÁP KIỂM TRA HỆ THỐNG CẦU TRỤC TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

Không sử dụng palăng khi nó hoạt động không bình thường (rung, lắc, ồn) .

Trong trường hợp palăng có sự cố, nên dán nhãn “KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG” vào nơi dễ nhận thấy như dán ở nút bấm
Kiểm tra chiều dài dây cáp / chiều cao nâng đủ không.

Việc thiếu chiều cao nâng, có thể làm  rơi cáp, rất nguy hiểm.