Hướng dẫn quy trình thử tải móc treo kép

Hướng dẫn quy trình thử tải móc treo kép

Thử tải móc treo kép là quy trình không thể thiếu trước khi bàn giao bất kì công trình nâng hạ nào. dưới đây là hướng dẫn cơ bản quá trình thử tải móc treo kép

Móc treo kép phải được thử tải ở một trạng thái hoạt động (đồng bộ đối với điều kiện tải trọng thử (PL) được treo theo hình vẽ (a)).

Tùy theo cách chọn, có thể thử tải móc treo theohai phần dưới đây:

1) Tải trọng thử (PL) được treo thẳng đứng,hình (b).

2) Tải trọng thử (PL) được đặt theo phương nằm ngang đồng thời cho mỗi móc, hình (c)

Quy trình thử tải móc treo kép